USTNE PORADY PRAWNE – udzielane na spotkaniu z klientem po omówieniu sprawy.PISEMNE OPINIE I ANALIZY PRAWNE – w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych) – sporządzane na piśmie.PROWADZENIE NEGOCJACJI – m.in. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku z deweloperem, w sporach sądowych itd.REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI – w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.