Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie spraw z zakresu:


- PRAWA ADMINISTRACYJNEGO np. sprawy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców, sprawy o odszkodowanie, pozwolenie na budowę, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę itd.

- PRAWA CYWILNEGO np. roszczenia z umów o roboty budowlane, odszkodowanie za błędy lekarskie, ochrona dóbr osobistych, sprawy o zapłatę.

- PRAWA MIESZKANIOWEGO np. kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o meldunek, o wstąpienie w stosunek najmu.

- PRAWA OBROTU NIERUCHMOŚCIAMI np. sprawy własnościowe o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

- REPRYWATYZACJI np. sprawy o odzyskanie tzw. nieruchomości warszawskich, o mienie zabużańskie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

- PRAWA PRACY np. reprezentacja przed sądem pracy, negocjacje z pracodawcą/pracownikiem, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie.

- PRAWA RODZINNEGO np. sprawy o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, ubezwłasnowolnienie itp.

- PRAWA KARNEGO obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych i kasacji.